مراکز تحقیقاتی

آزمایشگاه تجهیزات پزشکی عصر انقلاب
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی عصر انقلاب
انواع تست های تجهیزات پزشکی
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
مرکز جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران