خط تولید اسپکلوم | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
خط تولید اسپکلوم شرکت نیامش با توجه به تحقیقات انجام شده توانایی تولید  اسپکلوم با ایجاد خط تولید از مرحله ی  تولید قطعات مورد نیاز،دستگاه های تولید قطعات  و درنهایت بسته بندی را به عنوان یک تولید داخی و با دانش بومی را دارد ...