خط تولید البسه بیمارستانی و شان استریل | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
خط تولید البسه بیمارستانی و شان استریل شرکت نیامش با توجه به تحقیقات انجام شده توانایی تولید البسه بیمارستانی و شان استریل  با ایجاد خط تولید از مرحله ی  تولید قطعات مورد نیاز،دستگاه های تولید قطعات  و درنهایت بسته بندی ...