خط تولید لوله های آزمایش تحت خلا ونوجکت | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
خط تولید لوله های آزمایش تحت خلا ونوجکت   شرکت نیامش با توجه به تحقیقات انجام شده توانایی تولید ونوجکت با ایجاد خط تولید از مرحله ی  تولید قطعات مورد نیاز،دستگاه های تولید قطعات  و درنهایت بسته بندی را به عنوان یک تولید د ...