خط مونتاژ بسته بندی و استریل انواع نخ جراحی | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
خط مونتاژ بسته بندی و استریل انواع نخ جراحی شرکت نیامش با توجه به تحقیقات انجام شده توانایی تولید نخ جراحی  با ایجاد خط تولید از مرحله ی  تولید قطعات مورد نیاز،دستگاه های تولید قطعات  و درنهایت بسته بندی را به عنوان یک ت ...