طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک گندزدایی با هیدروژن پراکسید | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک گندزدایی با هیدروژن پراکسید استریل با استفاده از هیدروژن پراکساید برای جایگزینی سیستم های قدیمی ایجاد شده اند.  استفاده از بخار هیدروژن پراکساید، چنانچه با فنآوری و روش های صحیح به کار رود، می تواند تجهیزا ...