طراحی و ساخت دستگاه تولید لوله های آزمایشگاهی تحت خلاء(ونوجک | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
طراحی و ساخت دستگاه تولید لوله های آزمایشگاهی تحت خلاء(ونوجکت) "لوله خونگیری ونوجکت "یک لوله ی پلاستیکی  با پوششی است که به منظور ایجاد خلاء درون لوله تخلیه می شود تا کشیدن حجم مایع از قبل مشخص شده به درون آن آسان شود . متداو ...