طراحی و ساخت دستگاه های تست تجهیزات پزشکی 

دستگاه های تست تجهیزات پزشکی جهت انجام آزمون تجهیزات پزشکی
دستگاه های تست تجهیزات پزشکی دستگاه های ساده و کارایی است که در مراکز مختلف کاربرد دارد این دستگاه ها در حال حاضر توسط شرکت ما ساخته می شود ول قبل از آن توسط شرکت های خارجی با قیمت بالا به ایران وارد می شده است.
دستگاه تست جدایش نخ از سوزن 
دستگاه تست پارگی نخ جراحی
دستگاه تعیین حد خستگی
دستگاه تست لیک بسته بندی
مزایای آن :
-قیمت مناسب
-امکان طراحی بنا به نیاز داخلی
-تامین قطعات آسان تر